Conditions of sale

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) značky “PBG” zastoupené PBG Studio Store s.r.o., se sídlem Bečovská 1567/1b, Uhříněves, 104 00 Praha 10, identifikační číslo: 07497164, daňové identifikační číslo: CZ07497164 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pbgstudio.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 1.3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém a anglickém jazyce. 2.Uzavření kupní smlouvy 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pay Now“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 2.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. [S1] Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 3. Cena zboží a platební podmínky 3.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 3.2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Evropské unie 3.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal. 3.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Doprava je pro území Evropské unie zdarma. 3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či bude doručen společně s objednávkou. 4. Doručování 4.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 4.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 5. Odstoupení od kupní smlouvy 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který mu bude zaslán elektrickou podobou, poté co ohlásí svůj záměr o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího. 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou 5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se obě strany nedomluví jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 6. Přeprava a dodání zboží 6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 7. Práva z vadného plnění 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 7.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictví zaslání emailu či osobně v obchodě Showroom. Klimentská 3, Praha 1. 7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 8. Další práva a povinnosti smluvních stran 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 9. Ochrana osobních údajů 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, priloženého v zápatí těchto obchodních podmínek. 10. Zasílání obchodních sdělění a ukládání cookies 10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 11. Závěrečné ustanovení 11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 11.5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 11.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 11.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Bečovská 1567/1b, Úhřiněves, Praha 22, 104 00, adresa elektronické pošty info@pbgstduio.com, telefon 724 342 699. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2018 Vzorový formulář na vrácení zboží: https://docs.google.com/document/d/1CyaFB7wtEK_ILddNI5OcFktq89M8xoyTuZQVMHCDsHQ/edit?usp=sharing Reklamační řád pro prodej zboží Reklamační řád upřesňuje postup kupujícího/zákazníka a prodávajícího/společnosti PBG Studio Store s.r.o. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti PBG Studio Store s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady věci (prodávaného zboží). Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Článek 1 Základní podmínky reklamace Při prodeji věci kupujícímu odpovídá prodávající za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí kupujícímv záruční době. Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího právoz odpovědnosti za vady věci. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, záměnou v účelovém použití, v důsledku přirozených změn materiálů z nich je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu. Prodávající dále neodpovídá za vady, je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny. Kupující předkládá k reklamaci zboží vždy řádně očištěné, kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu (neznečištěné, suché a hygienicky nezávadné). Společnost PBG Studio Store s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které je v hygienicky nepřijatelném stavu. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku formou záručního listu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující příslušné údaje. Článek 2 Místo a způsob uplatnění reklamace Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, případně poštou. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený přijímat reklamace. Při uplatnění reklamace musí kupující prodávajícímu doložit, že jeho nárok na reklamaci je oprávněný. Za tímto účelem doloží datum koupi, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty, čestné prohlášení). Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Vedoucí prodejny nebo pracovník pověřený přijímat reklamace je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace kupující požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení). Článek 3 Lhůty pro uplatnění reklamace Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem,danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí prodejny nebo pracovník pověřený přijímat reklamace, pokud není potřebné odborné posouzení vady. Právo na reklamaci zboží kupujícím zanikne, nabylo-li uplatněno v průběhu záruční doby. Článek 4 Odstranitelné vady Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost PBG Studio Store s.r.o. je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen opravenou věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat výměnu zboží (na přání kupujícího lze vyměnit za: 1. zboží v celkové hodno tě reklamace, 2. dárkový poukaz – voucher). Pokud není výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží (na přání kupujícího lze vyměnit za: 1. zboží v celkové hodnotě reklamace, 2. dárkový poukaz – voucher) neboodstoupení od smlouvy pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Článek 5 Neodstranitelné vady Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vady neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo: – požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání kupujícího lze vyměnit za: 1. zboží v celkové hodnotě reklamace, 2. dárkový poukaz – voucher) – odstoupit od kupní smlouvy V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytnutí slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Článek 6 Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího bud výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevuz ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. O výměně zboží učiní prodávající odpovídající zápis. Článek 7 Zboží prodávané za nižší cenu 1. Zboží s vadou, vadné nové zboží nebo zboží použité, které nebrání dalšímu použití k danému účelu, musí být prodávány jen za nižší cenu. Při prodeji použitého nebo upravovaného zboží, zboží s vadou nebo zboží, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti kupujícího předem zřetelně upozornit, není-li to již zřejmé z povahy prodeje. Za vady, na které prodávající upozornil a pro které byla sjednána s kupujícím nižší cena, prodávající neodpovídá. Použité nebo upravované zboží, zboží s vadou nebo zboží, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být prodávány odděleně od ostatního zboží Vyskytne-li se u věci prodávané za nižší cenu skrytá vada, která brání funkčnímu použití věci k danému účelu, má kupující právo věc reklamovat dle čl. 2, 3,4,5,6 tohoto reklamačního řádu. Vyskytne-li se u věci prodávané za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, která však nebrání použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny věci. U věci použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců jen tehdy, že se na tom prodávající s kupujícím dohodne. Prodávající je povinen tuto zkrácenou záruční dobu uvést v dokladu o koupi věci. Je-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezonního doprodeje a jedná-li se o nové bezvadné zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu. Článek 8 Řešení sporů 1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Článek 9 Podmínky vystavení řádného faktury – daňového dokladu: V den prodeje zboží je zákazníkovi standardně na prodejně vystaven zjednodušený daňový doklad. Na žádost kupujícího je možné vystavit Fakturu – daňový doklad pro osoby povinné k dani. Podmínkou je uvedení DIČ, fakturačních údajů a kontaktu (e-mailová adresy) prodejci. Faktura bude obratem odeslána e-mailem ve formátu PDF, ale její platnost je podmíněna přiložením originálu daňového dokladu již vydaného na prodejně. Akceptujeme pouze žádosti do 14ti dnů od data zdanitelného plnění (data prodeje), na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Článek 11 Ošetření a údržba kabelky Správné užívání kabelek KABELKY POUŽÍVEJTE POUZE K DANÉMU ÚČELU A NEPŘETĚŽUJTE JE! Kabelka je výrobek, který je určen k přenášení lehkých předmětů a věcí typu peněženka, klíče, mobilní telefon, brýle, základní kosmetické a hygienické předměty, menší a lehčí tiskoviny (drobné časopisy, nikoliv těžké knihy nebo objemné sešity), příp. drobné jídlo (bonbóny, žvýkačky, apod. -nikoliv celý nákup!!). Kabelka naopak není určena k nošení těžkých předmětů typu: nákup, nápojové lahve, těžké knihy, objemné spisy, předměty používané jako pomůcky pro školní výuku, náhradní oblečení nebo jiní objemné a těžké předměty. KABELKA NENÍ NÁKUPNÍ ANI ŠKOLNÍ TAŠKA! Nosnost kabelky je maximálně 2 -3 kg (dle typu kabelky). Přetěžování kabelek může vést k popraskání uší nebo jinému poškození konstrukce uší kabelky, dále k vytržení, vypárání nebo popraskání úchytů uší kabelky nebo k prasknutí či poškození kovových karabin na uších kabelky. Závady, které vzniknou kvůli přetěžování kabelky nebo kvůli mechanickému poškození podšívky kabelky, mohou vést k zamítnutí reklamace z důvodů nedodržení zásad účelovosti při používání výrobku. Pro přenášení těžších a objemnějších předmětů nepoužívejte kabelky, ale využívejte cestovní tašky, nákupní tašky nebo aktovky, které jsou na rozdíl od kabelek k tomuto účely konstrukčně uzpůsobeny. Kabelka také není určena pro nošení ostrých předmětů (nůžky, nože), které mohou protrhnout nebo proříznout podšívku. Kabelky chraňte před mechanickým poškozením. Jedná se především o poškození spodních částí kabelky, exponovaných míst na bocích kabelky nebo i vnitřní části kabelky odřením či poškrábáním o jiné předměty. Může jít o poškrábání o součásti vašeho oděvu (kovové pásky, hodinky, náramky, pouzdra na mobilní telefony, spony u kozaček, apod.), jiné materiály (zdi, ploty, dopravní prostředky, nábytek, apod.). Dejte též pozor při odkládání kabelky na drsné povrchy, které mohou poničit spodek kabelky. K mechanickým součástem kabelky (zipy) se chovejte přiměřeným způsobem. Zipy zavírejte a otevírejte plynule bez trhavých pohybů a bez použití velké síly. Mechanické poškození kabelky (včetně zipů) může být důvodem pro zamítnutí reklamace. Kabelky zbytečně nevystavujte prudkému dešti nebo jinému agresivnímu prostředí. Např. úplné promočení usňové kabelky může trvale poškodit její vzhled a deformovat tvar. Navíc téměř každá useň je dobarvována do žádoucího odstínu, což může při nadměrném provlhnutí způsobovat částečné zabarvování. K eliminaci tohoto efektu doporučujeme speciální přípravky – viz ošetřování a údržba kabelek. Výrobce nenese odpovědnost za změny vrchního materiálu kabelky vlivem nevhodných klimatických podmínek, proto podobné závady mohou být v reklamačním řízení zamítnuty z důvodů nedodržení zásad účelovosti při používání výrobku. Dejte také pozor při přenášení agresivních látek (tekutá kosmetika, parfémy, nápoje, apod.), jejichž vylití uvnitř kabelky může nenávratně poškodit podšívku kabelky. Syté a tmavé odstíny broušené usně mohou částečně pouštět barvu. Tato situace je též pravděpodobnější při provlhnutí kabelky. Nedoporučujeme proto nosit tmavé nebo barevné kabelky z broušené usně přímo na bílém nebo světlém oblečení z důvodů možného mírného obarvení tohoto oblečení. Kabelky skladujte odděleně od sebe tak, aby nedošlo k migraci barev (tzn. aby se např. na světlé kabelky neotiskla barva jiných tmavších kabelek). Kabelky proto uschovávejte v igelitových nebo textilních sáčcích, doporučujeme je též vycpat. Dbejte na to, aby nedošlo k pomačkání, přeložení nebo jiné deformaci, která může poškodit vrchní materiál kabelky. Ošetřování a údržba kabelek Pro výrobu kabelek se používá široký sortiment materiálů od mnoha druhů usní až po materiály syntetické a textil. Podrobnější informace o použitém materiálu kabelky (nebo kombinaci materiálů) Vám podá prodávající. Useň je přírodní materiál s proměnlivou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter. Useň není odolná vůči agresivním klimatickým jevům (silný déšť, silný mráz), proto o usňovou kabelku je nutné neustále pečovat. Usňovou kabelku je proto vhodné před prvním použitím ošetřit vhodným krémem nebo impregnací, čímž se vytvoří účinná ochrana proti promáčení. S ohledem na frekvenci používání usňové kabelky je vhodné impregnaci po určité době opakovat. KABELKY Z USNĚ NIKDY NEPERTE! Textilní kabelky čistěte kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny čističem skvrn na textil. Kabelky nikdy neperte! Kovové ozdoby kabelek mohou v průběhu užívání očernit materiál kabelky. Pravidelným čištěním materiálu zamezíte trvalým barevným změnám na výrobku. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU U NÁS V BEZPEČÍ Informace pro klienty i neklienty o tom, jakým způsobem, proč a jak jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Kdo je správce? PBG Studio Store s.r.o., se sídlem Bečovská 1567/1b, Uhříněves, 104 00 Praha 10, identifikační číslo: 07497164, daňové identifikační číslo: CZ07497164. Společnost PBG Studio Store s.r.o. mobil +420 724 342 699, která provozuje webovou stránku www.pbgstudio.com. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Kontaktní údaje Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. Čísle +420 724 342 699 nebo na e-mail: info@pbgstudio.com Prohlašuji Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Rozsah osobních údajů a účely zpracování Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Plnění smlouvy – zasílání zboží. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, mobil, příp. údaje k platbě kartou nezbytně potřebujeme k dodání zboží. Vedení účetnictví Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování,evidenci daňových dokladů a jejich uchování pro případnou kontrolu. Marketing – zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využívám za účelem zasílání newsletterů. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Pokročilý marketing na základě souhlasu Cookies Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Předání osobních údajů třetím osobám K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Google – WordPress Facebook Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Předávání dat mimo Evropskou unii Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU s výjimkou zpracování dat ve službě Google Maps poskytovanou společností Google Inc, US. Tato může údaje spojené s touto službou zpracovávat i mimo území EU a prohlašuje, že toto činí též v souladu s GDPR https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=cs Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@pbgstudio.com. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Právo na přenositelnost Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní. Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily a newslettery vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Mlčenlivost Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018. EN MATERIALS AND CARE OF THEM: Leather PBG leather products are made with full grain, vegetable-tanned leather. This material gives our products an organic quality and ages beautifully. It will grow softer and will acquire a patina depending on its uses. It has great durability and strength, and can – if well cared for – potentially last several lifetimes. Prolonged exposure to heat can cause the leather to dry out and/or crack. It is not water resistant. Water can cause splotches or marks – eventually becoming part of the patina. Care Apply leather grease or leather balm on a regular basis or if the leather looks or feels dry. Use a small amount and apply a thin and even layer, for example with a sponge. Wipe off the excess with a clean and dry cloth. Always try first on a small inconspicuous surface to see how the color changes before you treat the whole bag. Note that greasing will also soften the leather a bit. No pigment is used to conceal natural defects in the leather, which is why some scratches and imperfections may be visible. This is normal and adds character and is not to be seen as a defect. Fabric material the artificial leather from Italy is highly resistant material. Fabric is resistant to abrasion and easy to clean. soft to the touch, soft hand-feel. Care Artificial leather can be easily cleaned with warm soapy water using microfiber cloth or soft brush. COUNTRIES AND TIME OF DELIVERY • Products purchased on the pbgstudio.com website are normally delivered within 10 working days from the order date in Czech Republic and within 15 working days for all other destinations. •Deliveries may incur slight delays during holiday periods and couriers do not deliver on 25/12, 26/12, 31/01, 01/01 or on weekends. PAYMENT AND PRICE ( detailed informations below „ CONDITIONS OF SALE“) •The total price payable to the Seller will be indicated in the Order and also indicated on the order confirmation sent via e-mail by the Seller to the Consumer. •21% VAT included / shipping expenses not included • All additional costs, charges, taxes and/or duties payable in any given country, under whatever title, to the Products ordered under the general terms and conditions of sale are the exclusive responsibility of the Consumer. Whilst the Site generally states whether or not Products are available and the relevant delivery times, such information is purely indicative and under no circumstances binding on the Seller. •The Seller undertakes to do everything within its power to comply with the delivery times given on the Site and, in any event, to deliver within a maximum of 30 (thirty) days from the day after the Consumer places the order. If the order cannot be processed by the Seller, as the Product ordered by the Consumer is not available, even temporarily, for delivery, the Seller shall inform the customer by email and refund the amount already paid. LEGAL INFORMATIONS – CONDITIONS OF SALE 1. Subject 1.1. These general terms and conditions of sale shall apply to the purchase of “PBG” brand products (hereafter the “Products”) via the di e-commerce website www.pbgstudio.com (hereafter the “Site”) by users falling within the definition of „Consumers” pursuant to article 1.2 below. The Site, which is the property of PBG Studio Store s.r.o., with registered office in Bečovská 1567/1b, Uhříněves, 104 00 Praha 10. Id. number: 07497164, VAT: CZ 07497164 (hereafter the “Owner”). 1.2. PBG studio sells the Products on the Site on behalf of the Owner. The Parties involved in the purchase of Products via the Site shall be PBG studio as Seller (hereafter the „Seller „) and the party purchasing one or more Products for reasons other than in relation to the profession, business, trade or craft conducted by that party, as the buyer (hereafter the „Consumer“) (the Seller and the Consumer shall be referred to jointly as the „Parties“). 1.3. The Owner is a party of these general terms and conditions of sale, but holds all rights to the Site‘s domain name, the logos, the registered trademarks relating to the products available on the Site and holder of all copyrights relating to the Site and its contents. 1.4. Any communication by the Consumer in connection with and/or in relation to the purchase of the Products, including any notifications, claims or requests concerning the purchase and/or delivery of the Products or exercising the right to cancel, etc, shall be sent to the Seller to the e-mail address info@pbgstudio.com. 1.5. All purchases are regulated by the general terms and condition of sale published on the Site at the time the order is submitted by the Consumer. 1.6. The Site deals in retail sales and as such is designed for the exclusive use by Consumers only. It follows that only Consumers are permitted to submit orders via the Site. Should one or more sales be made to a buyer who does not qualify as a Consumer, these general terms and conditions of sale shall be applicable but, in derogation of what foreseen by the same: a) the withdrawal right referred to in article 7 shall not apply to the buyer; b) the Product warranty referred to in article 9 shall not apply to the buyer; c) no other provisions foreseen in favour of the Consumer which reflect or comply with binding provisions of the law shall apply to the buyer; d) the sales contract entered into by the Seller and the buyer shall be governed by Czech law, excluding the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – Vienna Convention 1980. 1.7. On submitting the order, the Consumer agrees that the confirmation of the order information and these general terms and conditions of sale shall be sent by e-mail to the address provided by the same during the purchase process. 1.8. Consumers must be aged 18 or over in order to make purchases on the Site and have legal capacity; the Consumer declares compliance with such requirements. 1.9. The Customer shall be charged for any costs incurred to connect to the Site via the Internet, including any telephone expenses, according to the rates applied by the service provider chosen by the same. 2. Product features and availability in the various geographical areas 2.1. The products are sold by the Seller with the features described on the Site and in accordance with the general terms and conditions of sale published on the Site at the time of the order, excluding all other terms or conditions. 2.2. The Supplier reserves the right to amend all or part of these general terms and conditions of sale at any moment in time and at its own discretion, with no obligation to give notice to users of the Site. Any amendments shall come into force from the date on which they are published on the SIte, and will only apply to sales concluded from that date onwards. 2.3. Sales prices, the Products sold on the Site and/or the characteristics of the same, are subject to change without notice. The Consumer is therefore advised to check the actual prices before submitting the purchase order, pursuant to article 3. below. 2.4 The Site can be accessed from all over the world. 2.5 The Consumer has the possibility to request customisation following the instructions available on the Site, only for specific Products indicated by the Seller in the relative informative sheet and according to the methods set forth thereto. The Consumer shall be deemed fully and exclusively liable for the personalised content, therefore he undertakes to indemnify and hold harmless the Seller from any claim brought forward by third parties as a consequence or anyhow linked to the customised content of the Product. Without prejudice to the above, the Seller reserves the right anyhow not to accept personalisation requests that according to his unquestionable opinion, are detrimental to intellectual property rights and/or image and/or integrity and/or any other right of the Seller and/or third party. In these cases, the Seller will notify his decision to the Consumer via email, asking the latter to totally replace or eliminate the personalised text from the selected Product in order to execute the order, without this constituting any liability for the Seller with regards to delivery terms. The right of withdrawal from the purchase agreement pursuant to the following Art. 7. is not applicable to personalised Products. 3. Product purchase procedure – Conclusion of each individual purchase contract 3.1. The presentation of the Products on the Site, which are not binding for the Seller, is merely an invitation to the Consumer to make a contractual offer to purchase and is not an offer to the public. 3.2. The purchase order submitted by the Consumer to the Seller via the Site shall be a valid contractual offer and is subject to these General Terms and Conditions of sale, which form an integral part of said order; by placing an order with the Seller the Consumer undertakes to fully accept the same without reservation. 3.3. The Consumer‘s purchase order is accepted by the Seller by sending an e-mail to the Consumer confirming the order, to the address provided to the Seller during the order process; the e-mail will include the text of these general sales conditions, a summary of the order placed and a description of the product features. The Consumer’s order, the Seller‘s order confirmation and the general terms and conditions of sale applicable to the contract signed between the Parties will be filed electronically by the Seller’s IT systems and the the discounts and/or promotions in force at that time, due to a technical problem that has occurred on the Site, the Consumer is kindly requested not to proceed with the purchase order and report the technical error to the Seller‘s by e-mail to the following address info@pbgstudio.com 3.4. If the Consumer has completed the purchase order which includes a Product whose price is clearly lower than the standard applicable price, net of any discounts and/or promotions in force at that time, due to a technical problem that has occurred on the Site: When Consumer has not yet received the Product, the Seller shall (i) cancel the order, block the delivery and send notice to this effect by e-mail to the address provided by the Consumer during the order transmission phase and (ii) refund the Consumer with the payments effected pursuant to the cancelled order, including shipping costs, without delay and, in any case, no later than 14 days from cancellation of the order, using the same payment method used by the Consumer for the initial payment; 4. Product selection and purchasing procedure 4.1. The Products displayed on the Site can only be purchased by selecting the relative Products and adding them to your virtual shopping cart. Once that selection is complete, in order to purchase the Products chosen and added to the shopping cart, the Consumer will be asked to provide their details so that the order can be completed and the contract can be concluded. The Consumer will be shown a summary of the order to be processed, and change the contents: at this point, the Consumer, is required to carefully read and expressly approve the general terms and conditions of sale by ticking the relative check box and, finally, confirm the order by pressing the „Place Order“ button; this will send the order to the Seller with the consequences illustrated in paragraph. 3.3. of this contract. Payments for orders placed on the Site can be paid for by via PayPal at the conditions provided below. The Consumer will be prompted to provide the relevant data via a secure socket connection. The Seller reserves the right to check the personal details provided by the Consumer for accounting and administration purposes. For payments by credit card, the purchase price will only be charged to the Consumer when the Seller sends the actual order confirmation. 4.2. In the event that during the Product selection procedure on the Site pursuant to art. 4.1 above, the Consumer should notice that the price of one or more of the Products he/she intends to select and purchase is clearly lower than the standard applicable price, net of any e grounds for termination of this contract and shall under no circumstances be charged to the Seller. 5.Delivery and acceptance of goods 5.1. Whilst the Site generally states whether or not Products are available and the relevant delivery times, such information is purely indicative and under no circumstances binding on the Seller. 5.2 The Seller undertakes to do everything within its power to comply with the delivery times given on the Site and, in any event, to deliver within a maximum of 30 (thirty) days from the day after the Consumer places the order. If the order cannot be processed by the Seller, as cts on sale is that indicated on the Site at the time the order is placed by the Consumer. Product prices shown on the site are inclusive of the costs of standard packaging, VAT (where applicable) and any indirect duties (where applicable), and are exclusive of shipping costs, which will be calculated before the order placed with the Seller by the Consumer is confirmed, and which the Consumer agrees to pay to the Seller in addition to the price shown on the Site. 5.3. The total price payable to the Seller will be indicated in the Order and also indicated on the order confirmation sent via e-mail by the Seller to the Consumer. 5.4. If the Products are to be delivered to a country outside the European Union, the total price stated in the order and order confirmation, including indirect taxes, is net of any customs duties and any other taxes which the Consumer hereby agrees to pay for, if required, in addition to the price stated in the order and order confirmation, as required by laws in force in the country to which the Product will be delivered. For further information on any duties or taxes applicable in his country of residence or destination of the products, the Consumer is invited to check with the relevant authorities in his country of residence or destination of products. 5.5. All additional costs, charges, taxes and/or duties payable in any given country, under whatever title, to the Products ordered under the general terms and conditions of sale are the exclusive responsibility of the Consumer. 5.6. The Consumer hereby declares that where, at the time the order is placed with the Seller, the former is unaware of the costs, charges, taxes and/or duties referred to in paragraphs 5.3. and 5.6. above, this shall not constitute. Product ordered by the Consumer is not available, even temporarily, for delivery, the Seller shall inform the customer by email and refund the amount already paid as illustrated in more detail in art. 5.7. below. If the consumer has chosen bank transfer as payment method, delivery time will run from the receipt of the bank transfer by the Seller. 5.7. The Products ordered by the Consumer shall be delivered according to the method chosen from those available and listed on the Site when the order was placed. The Consumer undertakes to promptly check, within and no later than 3 (three) days of receipt of the Products, that the delivery is correct and includes all and only the purchased Products, and to notify the Seller, within this deadline, of any faulty products received or any discrepancy between the order and the goods actually received, following the procedure referred, failure to do so will infer that the Products shall be deemed as accepted. In the event that the packaging or boxing of the Products ordered by the Consumer reaches its destination visibly damaged, the Consumer is invited to refuse to accept the delivery from the carrier/courier or accept the delivery “with rights reserved”. The Consumer is required to report any defects and non-conformities of the products within and no later than 1(one) weeks from receving the product, sending email to info@pbgstudio.com clearly indicating the defect and/or non-conformity detected. 6. Prices, shipping costs, customs duties and taxes 6.1. The price of the ProduConsumer may request a copy of the same by sending an e-mail to the Seller at info@pbgstudio.com. 6.2. Any contract for the purchase of the Products shall be deemed concluded when the Consumer receives the order confirmation from the Seller by e-mail. the Product, the order confirmation sent by the Seller and/or the receipt). Failure to do so will invalidate this warranty. 6.3. On receiving the email and related documentation, the Seller shall assess the defects and non-conformity reported having carried out quality control tests in order to assess whether the Product does not in fact conform, shall, at its own discretion, decide whether to grant authorisation for the Products to be returned, responding to the Consumer via e-mail to the address provided by the Consumer when placing the order 6.4. If the Seller is required to refund the Consumer for the price paid, the refund will be effected, where possible, using the same payment method used by the Consumer to purchase the product, or by bank transfer. The Purchaser will be responsible for sending the Seller, using the same e-mail address info@pbgstudio.com the bank details for the latter to be able to transfer the refund. 7. Right of Withdrawall 7.1. The Consumer shall have the right to withdraw from any contract concluded pursuant to these general terms and conditions of sale, without incurring any penalty, within 14 (fourteen) days from (i) the day on which the Product is delivered or (ii) if several products on one order are delivered separately, from the date the last product was received. 7.2 To exercise a right of withdrawal, the Consumer shall notify PBG before the deadline indicated in paragraph 7.1 above, of his intentions by sending an explicit declaration to PBG, using the email address info@pbgstudio.com, of his intention to exercise the right of withdrawal using the withdrawal form enclosed. 7.3. On completing the requirements of paragraph 7.2 above, the Consumer will receive a withdrawal confirmation email,along with the instructions on how to return the product, to be sent within and no later than 14 days to: PBG, Bečovská 1567/1b, Uhřiněves, Prague 22, 104 00, Czech Republic. 7.4. If the Consumer has received the product, he is required to return it to PBG without undue delay and, in any event, within 14 days from the day that notice of such withdrawal was given. The deadline shall be met if you send back the goods before the period of 14 days has expired. All shipping risks and direct costs incurred when returning the products shall be borne by the Consumer. 7.5. If you withdraw from this contract, we shall refund all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event no later than 14 days from exercising your right of withdrawal. We will carry out such refunds using the same means of payment used by the Consumer for the initial transaction. 8. Payments 8.1. The Consumer expressly agrees that performance of the contract by the Seller will commence the moment the price of the purchased product/s is credited to the Seller’s bank account. 8.2. Payments for orders placed on the Site can be paid for by via PayPal at the conditions provided below. The Seller may also allow other payment methods. 8.3. When payment is by credit card,the Consumer will be transferred to a secure site to confirm the order information and payment method. Next, we process the transaction through PayPal and transaction feedback is provided by PayPal. A real-time confirmation message is provided to both you and the consumer which contains the payment status.The credit card information will be communicated directly to Global Collect Service BV. The GlobalCollect platform has one of the most extensive integrations with PayPal available and is integrated to PayPal’s Express Checkout interface.The data provided will be sent securely using SSL (Secure Socket Layer) 128 bit encrypted file transfer systems. Such data remain inaccessible even for the Seller. 9. Seller‘s legal warranty of conformity, reporting of non-conformities and interventions under warranty 9.1. The Seller, in accordance with European Directive 44/99/CE and Czech Legislative Decree 634/1992 Sb (Consumer Protection Code/ Zákon o ochraně spotřebitele), provides Consumers with a legal warranty that the purchased products are free from material or manufacturing defects, and conform to the descriptions published on the Site for a period of 2 (two) years from the date on which the Products are delivered to the Consumer. Warranties are not applicable when Products have been used or washed in an inappropriate manner, without following the instructions/warnings provided by the Seller and/or the Owner of the product, on the information leaflets, tags or labels. 9.2.The Products ordered by the Consumer shall be delivered according to the method chosen from those available and listed on the Site when the order was placed. The Consumer undertakes to promptly check, within and no later than 3 (three) days of receipt of the Products, that the delivery is correct and includes all and only the purchased Products, and to notify the Seller, within this deadline, of any faulty products received or any discrepancy between the order and the goods actually received. Following the procedure referred, failure to do so will infer that the Products shall be deemed as accepted. In the event that the packaging or boxing of the Products ordered by the Consumer reaches its destination visibly damaged, the Consumer is invited to refuse to accept the delivery from the carrier/courier or accept the delivery “with rights reserved”. The Consumer is required to report any defects and non-conformities of the products within and no later than 1(one) weeks from receving the product, sending email to info@pbgstudio. com clearly indicating the defect and/or non-conformity detected. It is necessary to clearly indicating the defect and/or non-conformity detected, along with the relative information (at least 1 (one) photograph of s the Consumer requests the refund via a different means of payment, in which case the Consumer will be charged for any additional fees incurred as a result of the choice of such means. We may withhold the refund until we have received the returned goods or the Consumer has supplied evidence of having despatched the goods, whichever is the earliest. 9.3. The Consumer is liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. Therefore, if the returned goods are found to be damaged (for instance showing signs of wear, abrasion, nicks, scratches, deformation, etc.), not complete with all parts and accessories (including unaltered labels still attached to the product), unaccompanied by the instructions/notes/manuals supplied, the original packaging and packing and the original warranty, if any, the Customer shall be accountable for the decreased value of the product, and be entitled to receive a refund equal to the residual value of the Product. To this purpose, it is highly recommended for Consumers not to handle the product other than as strictly necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the same, and to use the original packaging of the Products plus further protective packaging that will keep them intact and protect them from writing or labels. 9.4. Exclusion of the right of withdrawal – Pursuant to Czech Legislative Decree §1829 art.1 (Consumer code/Občanského zákoníku), the Consumer’s right of withdrawal is excluded with regards to the supply of custom-packed or clearly customised Products. In respect to the above-cited exclusion of the right of withdrawal, the Consumer is informed and acknowledges that the Products indicated in previous art. 2.5. fall within “custom-packed or clearly customised Products”, for which the right of withdrawal set forth by previous art. 7 is not applicable. 10. Intellectual Property Rights 10.1. The Consumer acknowledges that he or she is aware that all trademarks, names and other distinctive signs as well as any names, images, photographs, written text or graphics used on the Site or relating to the Products are and remain the exclusive property of PBG Studio Store s.r.o., with registered office in Bečovská 1567/1b, Uhříněves, 104 00 Praha 10. Id. number: 07497164, VAT: CZ 07497164 and/or its assignees, with no rights arising on the part of the Consumer in relation to the same as a result of access to the Site and/or purchase of the Products. 10.2. Unless prior specific consent is granted in writing by PBG no contents of the Site can be reproduced in whole or in part, transferred using electronic or conventional means, modified or used for any purpose whatsoever. 11. Protection of Consumer Personal Data 11.1. In order to proceed with the registration process, place an order and sign this contract, the Consumer is required to provide certain personal details. The Consumer hereby acknowledges that the personal data provided will be recorded and used by the Seller. In accordance with and subject to the provisions of Czech Legislative Decree 101/2000 Sb the Privacy Code as subsequently amended. (Personal Data Protection Code/ Zákon o ochraně osobních údajů)/, to process each purchase via the Site and, upon granting his consent, for any other activities as illustrated in the specific Informative Note on the Personal Data Protection Code provided to the Consumer by the Site during the registration phase. 11.2. The Consumer hereby declares and guarantees that the personal details provided to the Seller during the registration and purchase process are truthful and accurate. 11.3. For any further information on how the personal details of Consumers are processed, please send your questions to info@pbgstudio.com 11.4. The European General Data Protection Regulation („GDPR“). PBG studio will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@pbgstudio.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms. We will keep them for 5 years. Withdrawal form : https://docs.google.com/document/d/1CyaFB7wtEK_ILddNI5OcFktq89M8xoyTuZQVMHCDsHQ/ edit?usp=sharing